[Nu ook als particulier recht op volledige teruggaaf BTW!]
[Zonnepanelen op uw dak zonder 1 euro investering?]

“Asbest eraf, Zonnepanelen er op”

Aanleiding

In het afgelopen najaar is een convenant afgesloten tussen de Rijksoverheid en de provincies over
een regeling voor het sanering van asbestdaken bij boerenbedrijven in ruil voor het plaatsen van
zonnepanelen. In totaal is door de Rijksoverheid €20 miljoen beschikbaar gesteld om de
asbestproblematiek aan te pakken en duurzame energie te stimuleren.

Subsidieregeling

Doel is om subsidie te verstrekken aan agrarische ondernemers die asbestdaken willen saneren ten
gunste van zonnepanelen. Er wordt € 20 miljoen beschikbaar gesteld die naar rato over de provincies
wordt verdeeld.

Budget per provincieSubsidie Asbest - Zonnepanelen

De uitvoering van de regeling loopt tot eind 2014. Agrariërs kunnen een aanvraag indienen tot 1 september 2014 zolang het maximale bedrag voor hun provincie nog niet is bereikt. De 20 miljoen
euro is verdeeld over de provincies op basis van CBS-cijfers van het aantal agrarische bedrijven per provincie. Na aftrek van de verwachte uitvoeringskosten (7 procent) hebben de provincies de
onderstaande budgetten ter beschikking.

 

3 euro per m2, minimaal 400 m2

De ontwerpregeling richt zich, zoals met het Rijk afgesproken, op sanering van asbestdaken op
agrarische bedrijven, in combinatie met plaatsing van zonnepanelen. De subsidie bedraagt 3 euro per
m2 asbestdak. Dit is ongeveer een derde van de kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest.
Alleen bedrijven met een agrarisch inkomen (minimale standaardopbrengst 25.000) komen in
aanmerking voor de subsidie. Per aanvraag wordt een minimumoppervlak van 400 m2 asbestdak
gehanteerd. Sanering van asbestdaken van gebouwen die voor nevenfuncties in gebruik zijn is ook
mogelijk, mits op hetzelfde bouwblok. In totaal kan per aanvrager maximaal 7500 euro subsidie
verstrekt worden.

Combinatie met zonnepanelen

Elke sanering moet gepaard gaan met een terugplaatsing van zonnepanelen. Dit met een minimumeis
van 15 kW piek geïnstalleerd vermogen. Plaatsing op een ander dak dan het gesaneerde dak is
mogelijk, op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt. De regeling
komt bovenop de fiscale faciliteiten (MIA, VAMIL, EIA) voor investeringen in asbestsanering en
zonnepanelen. Agrariërs die subsidie willen aanvragen, kunnen vóór openstelling van de regeling
alvast een asbestinventarisatierapport op laten stellen.

Asbest en Zon 2013

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Het
vervangen van asbestdaken is fiscaal voordelig via de MIA en Vamil. Het plaatsen van zonnepanelen
is fiscaal voordelig via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ondernemers die asbestdaken vervangen
en op het nieuwe dak bovendien zonnepanelen plaatsen, kunnen sinds 1 juli 2012 bovendien rekenen
van Vamil voor de aanschaf van de zonnepanelen. In onderstaande tabel is samengevat welke voordelen EIA, MIA en Vamil bieden en welke kosten in aanmerking komen

Tabel asbest

 Verwijzingen: